REHBERLİK TESTLERİ

Kurumumuz ölçme değerlendirme tecrübesi ile birçok rehberlik testini optik forma aktarıp değerlendirme işlemini yapmaktadır.

Optik form üzerine barkod ve öğrenci bilgileri ile baskı yapıp sınıf sınıf paketleyerek uygulama işlemini kolay bir şekilde yapmaktadır.

Tüm raporlarımızı kağıda bastığımız gibi internet ortamında şifreli alanda rehberlik servisine açmaktayız.

Rehberlik testleri okul bazlı, ilce ve il bazlı uygulamalarda yapmaktayız.

Geliştirmekte olduğunuz bir testi veya özel bir anketi proje bazlı optik forma çevirip organizasyonlar yapmaktayız.


PROBLEM TARAMA ANKETİİ


NEDEN VE NE ZAMAN KULLANILMALI??

Öğrencinin yaşadıkları sorunları, gereksinimlerini belirlemek ve öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış soru listeleridir. Bu listelerde öğrencilerin, sağlık ve kişilik problemlerini, okul, ev, aile, meslek, gelecek ve toplumsal ilişkilerinde yaşadıkları problemler ortaya çıkartılır. Çözüm yollarını bulmak amacıyla gerekli olan rehberlik uygulamalarının planlanması sağlanır. Öğrencilerin de kendi problemlerinin, istek ve ihtiyaçlarının farkına varmalarına yardımcı olur. Ayrıca problem tarama listelerinin amacı, bireyin sahip olduğu önemli problemleri tarayarak bu problemleri çözmesi için öğrenciye yardım etmek, danışmanlık ve psikolojik yardım hizmetlerini bu sonuçlar üzerine yapılandırmak, böylece öğrencinin bir bütün olarak gelişmesine, okula uyum sağlamasına ve akademik başarısının yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.


KİMLERE, NASIL UYGULANIR?

Uygulama işleminin sağlıklı bir şekilde yapılması aslında cevapların sağlıklı ve güvenilir olması açısından son derece önemlidir.

1. Öğrenciler yerlerine oturduktan sonra uygulayıcı “Öğrenci Problem Tarama” adlı bir listenin dağıtılacağını öğrencilere söyler.

2. Bu listenin niçin kullanıldığını açıklar.

3. Asıl amacın kendilerini daha iyi tanıyarak onlara daha iyi yardım edebilmek olduğunu belirtir.

4. Bunun bir sınav ya da bilgi yarışması olmadığını, bu sebeple herkesin kendisi için en doğru olduğuna inandığı şekilde listeyi cevaplaması gerektiğini belirtir.

5. Listede yazılı bilgilerin kimler tarafından görülüp, kimler tarafından görülmeyeceği açıklanır. Bilgilerin gizliliğine özen gösterileceği bildirilir.

6. Eğer lüzum görülürse listenin herkes için özel olduğundan, öğrencilerin birbirlerinin cevaplarıyla ilgilenmemeleri uygun bir dille işaret edilir.

7. Liste dağıtılır.

8. Liste üzerindeki açıklama öğrencilere yüksek sesle okunur. Uygulayıcı açıklamayı okurken öğrencilerde liste üzerinden açıklamaya göre gözle takip ederler.

9. Açıklamanın okunması bitince anlamadıkları bir husus olup olmadığını sorar, sorulan hususlar olursa tekrar açıklandıktan sonra, listeyi cevaplandırmaya başlamalarını söyler.

10. Uygulama süresince sınıfın havasının değişmemesi için sıkı disiplinden, uyarıdan kesinlikle kaçınılmalıdır.

11. Liste uygulanırken öğrenciler arasında dolaşmaktan, omuzlar üzerinden işaretleneni okumaktan kesinlikle kaçınılmalıdır.

12. Doldurulmuş listeler toplanırken listelerin gizliliğini korumak hususunda alınmış tedbirlere hemen başvurulmalıdır. Bu durum öğrenciye güven verecektir.


BAŞARISIZLIK NEDENLERİ ANKETİ


NEDEN VE NE ZAMAN KULLANILMALI?

Başarısızlık nedenleri anketi, öğrencilerin okul başarısızlığına neden olan faktörlerin ortaya çıkarılmasında ve bu faktörleri ortadan kaldırmak için kullanılır. Dönem başında uygulanması, tespit edilen sorunların yıl boyunca ortadan kaldırılmasına yönelik rehberlik faaliyetlerinin planlanmasını ve buna yönelik çalışmaların yapılmasını kolaylaştırır. Anket, öğrencinin başarısızlığının okul ortamı, öğretmen, arkadaş ilişkileri, aile, kişisel vb. sorunların hangilerinden kaynaklandığını ortaya çıkartır. Sınıfın ve okulun başarısızlık nedenleri hakkında da genel bilgiler verir.


KİMLERE, NASIL UYGULANIR??

İlköğretim 4.5.6.7.8. sınıflar ile ortaöğretim kademelerindeki tüm öğrencilere uygulanabilir. Sınıf rehber öğretmeni anketi öğrencilere dağıtır, yönergesini okur ve anketin uygulanmasını sağlar.


ÇALIŞMA DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME


NEDEN VE NE ZAMAN KULLANILMALI?

Öğrencinin ders başarısını yükseltmesi verimli ders çalışma yöntemlerini iyi bilme, uygulama ve programlı çalışma alışkanlığı kazanmasıyla gerçekleşir. Bu çalışma öğrencinin nasıl ders çalışmaya başlaması gerektiğini,öğrendiğini nasıl kullanabileceğini dersi nasıl dinleyebileceğini, nasıl not tutması gerektiğini, okuma alışkanlığını ve tekniklerini, ödev hazırlamayı, okula karşı davranışları gibi başarıyı etkileyen unsurları kapsayan bir çalışmadır.


KİMLERE, NASIL UYGULANIR?

İlköğretim 4.5.6.7.8. sınıflar ile ortaöğretim kademelerindeki tüm öğrencilere uygulanabilir. Sınıf rehber öğretmeni anketi öğrencilere dağıtır, yönergesini okur ve anketin uygulanmasını sağlar.


SINAV KAYGISI


NEDEN VE NE ZAMAN KULLANILMALI?

Sınav kaygısı yaşayan öğrencileri tespit etmek, sınav kaygısı nedenlerini ortaya çıkartıp çözüm yollarını bulmak amacıyla kullanılır. Bu test ile hem mesleki rehberlik hem de psikolojik danışmanlık süreçleri rahatlıkla hayata geçirilebilir. Psikolojik Danışmanlığı bir yönüyle Pedagojik Danışmanlık olarak da değerlendirirsek, özellikle okullarımızdaki öğrencilerimizin ilk sıralarda yaşamış oldukları sorunların başında Sınav Kaygısı ve Stres Yönetimi geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte bu noktada SKÖ, Rehber öğretmenlerin mesleki anlamda pedagojik danışmanlık yapabilmeleri için rahatlıkla ve öncelikle kullanılması geren bir testtir.


KİMLERE, NASIL UYGULANIR?

İlköğretim 6.7.8. sınıflar ile ortaöğretim kademelerindeki tüm öğrencilere uygulanabilir. Sınıf rehber öğretmeni anketi öğrencilere dağıtır, yönergesini okur ve anketin uygulanmasını sağlar.


ÇOKLU ZEKA ÖLÇEĞİ


NEDEN VE NE ZAMAN KULLANILMALI?

Psikoloji bilimindeki gelişmelere paralel olarak zekâ ve öğrenme süreçleri ile ilgili çalışmalar çok daha iyi bir noktaya gelmiştir. İlk başlarda IQ (Intelligent Qualification) egemenliğinde yol olan zekâ alanındaki çalışmalar disiplinler arası yaklaşımlarla günümüzde farklı segmentlere ve zekâ kategorilerine ayrılarak daha mükemmel bir noktaya ulaşmıştır. IQ’yu, EQ (Emotional Qualification), yani duygusal zekâ takip etmiş, bu süreç SQ (Soul Qualification), yani Ruhsal Zekâ’ya kadar varabilmiştir. Psikoloji bilimlerindeki bu gelişmelerden sonra bu kez de ortaya bütün bu zekâ türlerini ve kategorilerini içeren Çoklu Zekâ Kuramı ortaya atılmıştır. Howard Gardner’in geliştirmiş olduğu bu zekâ kuramı dünyada genel kabul görmüş olmakla birlikte, ülkemiz dahil bir çok OECD ülkesinin eğitim ve öğretim programlarının da köşe taşı olma özelliğini taşımaktadır. Bu tanıtıcı bilgi ışığında denilebilir ki, öğrencilerimizin hangi zeka türünde daha yetkin olduklarını tespit edebilmek için kullanılabilecek önemli bir testtir. Ders seçimi yapılıyorken, alan seçimi yapılıyorken veya okul, üniversite ve meslek seçimi yapılıyorken rahatlıkla uygulanabilecek bir testtir.


KİMLERE, NASIL UYGULANIR?

İlköğretim 4.5.6.7.8. sınıflara İlk Öğretim Versiyonu, ortaöğretim kademelerindeki sınıflara da Orta Öğretim Versiyonu uygulanabilir. Sınıf rehber öğretmeni anketi öğrencilere dağıtır, yönergesini okur ve anketin uygulanmasını sağlar.


ÖĞRENME STİLLERİNİ BELİRME ÖLÇEĞİ


NEDEN VE NE ZAMAN KULLANILMALI?

Bu testin dayanmış olduğu kurama göre, İnsanlar genellikle 3 yoldan bilgi edinirler. Bunlar;


1- GÖRSEL: Görerek ve okuyarak öğrenmeyi tercih ederler. Kendi kendine okuyarak öğrenirler. Renkli şeyleri, grafik ve haritaları tercih ederler.
2- İŞİTSEL: İşiterek, dinleyerek ve tartışarak öğrenmeyi tercih ederler.
3- KİNESTETİK: Bazılarının aklında hareket enerjisi daha iyi kalır. Bunlar öğrenecekleri şeylerle fiziksel temas kurarak, yaparak öğrenirler. Bu öğrenme modeli bir çeşit, kişinin el ile duyumsamasına dayanır ve taklit, kinestetik gezme, pandomim (sözsüz tiyatro oyunu), psikodrama vs.yi kapsar.

Özellikle sınıf ve grup içi dinamikleri hareket geçirmek için birlikte yapılabilecek etkinlikleri hayata geçirilmesi, sonuçların sınıf ortamında veya gruplar içersinde paylaşılarak etkileşimin artırılması için, okullardaki sınıf rehberlik derslerinde, eğitsel kol çalışmalarında, bahar aylarındaki sosyal etkinlikler vb. çalışmalar kapsamında kullanılabilir.

KİMLERE, NASIL UYGULANIR?

İlköğretim 5. 6.7.8. sınıflara uygulanabilir. Sınıf rehber öğretmeni anketi öğrencilere dağıtır, yönergesini okur ve anketin uygulanmasını sağlar.


ÖĞRENCİ TANITIM FORMU


NEDEN VE NE ZAMAN KULLANILMALI?

Bu testin öğrenci özlük ilgilerini kolayca almada kullanılır. Optik forma ile alınan bilgileri şifreli ortamda kolayca ulaşabilirsiniz.

KİMLERE, NASIL UYGULANIR?

İlkokul,ortaokul ve lise düzeylerinde uygulanabilir. Sınıf rehber öğretmeni anketi öğrencilere dağıtır, yönergesini okur ve anketin uygulanmasını sağlar.


SOSYOMETRİ ANKETİ


NEDEN VE NE ZAMAN KULLANILMALI?

Bir okulun, bir sınıfın veya belli bir grubun sosyal yapısını ve uyumunu, bireylerin sosyal gelişimini grup üyelerinin grup içindeki yerini belirlemek amacıyla kullanılır. Okulda öğrencilerin birbirlerine olan sosyal mesafelerini, arkadaşları arasındaki yerlerini, içe-dışa dönük tipleri yalnız kalan ve lider olan öğrencileri, sınıf içindeki gruplaşmaları öğrenmek amacıyla kullanılır. Test sonucunda okulda / sınıfta öğrencilerin;

a) Kimlerle arkadaşlık kurdukları,

b) Meydana getirdikleri yaşıt grupları

c) Kimlerle işbirliği yapabildikleri

d) En çok sevilen öğrencinin kim olduğu

e) Kimlerin grup, işbirliği ve oyun dışında kaldıkları

f) Grubun ya da sınıfın liderinin kim olduğu, anlaşılabilir.


KİMLERE, NASIL UYGULANIR?

İlköğretim 4,5,6.7.8. sınıflar ile ortaöğretim kademelerindeki tüm öğrencilere uygulanabilir.Aynı zamanda etkileşim örüntülerini belirlemek amacıyla farklı gruplara da uygulanır. Sınıf rehber öğretmeni testi öğrencilere dağıtır, yönergesini okur ve testin uygulanmasını sağlar. Öğrencilere yazdıkları isimleri kimseye göstermemeleri cevap kağıdına sadece 3 isim yazmalarını yoksa 2 oda yoksa 1 kişinin ismini yazmaları, hiç kimse yoksa kağıdı boş bırakmaları söylenir. İstedikleri arkadaşlarını , o gün sınıfta yoksa da yazmalarını ve sınıf dışından arkadaşlarını yazmamaları gerektiği belirtilir. Bu tekniğin 30-40 kişiyi geçmeyen gruplarda uygulanması, tekniğin değerlendirilmesi açısından önemlidir.


SOSYOMETRİ TESTİNİN UYGULANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

a) Sosyometri sonuçları özel ve gizli tutulmalıdır. Sosyometri uygulaması sırasında uygulama sonuçlarının gizli tutulacağı hakkında öğrencilere söz verilmeli ve gerçekten bu söze kesinlikle uyulmalıdır.

b) Sosyometri uygulaması dostça bir hava içinde, hiçbir zorlamaya dayanmadan yapılmalıdır. Uygulamada sınıfta ya da grupta sınav ortamı oluşturulmamalıdır.

c) Sosyometri uygulamasından önce sınıfta veya grupta üyeler yeterince birbirlerini tanışmış olmalıdırlar.

d) Sosyometri uygulaması, aynı sınıf ya da grupta belirli aralıklarla tekrarlanmalıdır. Çünkü zamanla üyeler arasındaki ilişkilerin yapısı değişebilir.

e) Sosyometri uygulamasından elde edilen veriler, bireylere verilecek psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin planlanmasında dikkate alınmalıdır.

f) Sosyometri en fazla 3-40 öğrencinin bulunduğu sınıflarda uygulanmalıdır.


MESLEKİ EĞİLİMİ BELİRLEME ANKETİ


NEDEN VE NE ZAMAN KULLANILMALI?

Öğrencilerin ilgi ve istediklerinin farkına varmalarını sağlamak ve hangi meslek alanına yakın olduklarını belirlemek amacıyla kullanılır. İlköğretimde öğrencinin hangi ortaöğretim okuluna yönlendirilebileceğini belirlemeye yardımcı olur. bu nedenle 8. sınıflarda yöneltme önerisi hazırlanmadan uygulanmalıdır.

KİMLERE, NASIL UYGULANIR?

İlköğretim 7.8. sınıflar ile ortaöğretim kademelerindeki tüm öğrencilere uygulanabilir. Sınıf rehber öğretmeni anketi öğrencilere dağıtır, yönergesini okur ve anketin uygulanmasını sağlar.


AKADEMİK BENLİK KAVRAMI


NEDEN VE NE ZAMAN KULLANILMALI?

Akademik Benlik Kavramı Ölçeği, öğrencilerin yetenekleri ve ilgileri hakkında daha berrak ve gerçekçi bir kavrama sahip olmalarına yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir. Bu test sonucunda bir öğrenci hangi konulardan hoşlandığı sonucunu elde eder ve hangi zengin benlik kavramına sahipse bu sonuçlara paralel olarak ders ve okul seçerken daha objektif bir karar verebilme zemini yakalamış olur.

KİMLERE, NASIL UYGULANIR?

İlköğretim 7.8. sınıflar ile ortaöğretim kademelerindeki tüm öğrencilere uygulanabilir. Sınıf rehber öğretmeni anketi öğrencilere dağıtır, yönergesini okur ve anketin uygulanmasını sağlar.


MESLEK TERCİH ENVANTERİ


NEDEN KULLANILMALI?

Öğrencilerin hangi kişilik tipine ve buna bağlı olarak hangi meslek dallarına daha yatkın olduğunu belirlemek amacı ile uygulanır. Envanter okul rehberlik programları çerçevesinde sınıf rehber öğretmenleri tarafından uygulanır. Sınıf rehber öğretmeni yönergeyi okuduktan sonra her öğrenciden kendilerine uygun olan seçenekleri işaretlemesini ister.

NASIL UYGULANIR?

Her ifade dikkatlice okunduktan sonra en uygun seçenek öğrenci tarafından seçilir. Öğrencinin vermiş olduğu cevaplara göre her kategorinin kapsamına giren sorulara göre oluşturulmuş puan tablosu incelenir. En yüksek hoşlanırım yanıtı alınan soru alanı öğrencinin kişilik tipini gösterir. En yüksek hoşlanmam yanıtını verdiği kişilik tipi ise öğrencinin uzak olduğu kişilik tipini yansıtır. Yüksek puanların fark etmez seçeneğinde yoğunlaştığı alanlar ise öğrencinin kişilik tipinin belirginleşmediği soru alanlarını ifade eder.


KİŞİLİK ENVANTERİ

Kişilik Envanteri uygulanması kolay, kişinin kendi kendine uygulayabildiği, zaman sınırlaması olmayan bir ölçektir. Materyali soru formu ve cevap kağıdından oluşmaktadır.

Kişilik Envanteri İbrahim Ethem Özgüven tarafından bireylerin kişilik özellikleri ile kişisel, sosyal ve genel uyum düzeylerini ölçmek, klinik ve normal vak’aları teşhis etmek ve ruh sağlığı taramaları yapmak amacıyla geliştirilmiştir.

Kişilik Envanteri ampirik yaklaşımla, bir test geliştirme süreci içinde, maddeleri “dış ölçütlere” göre seçilerek ve anahtarı ülkemiz koşullarında, psikometrik ve istatistiksel yöntemlere göre geliştirilen ilk envanterdir. Kişilik Envanteri, kişilik kavramını sadece kişinin duygu, düşünce ve davranış biçimlerini içerecek şekilde ele almaktadır.


BURDON DİKKAT TESTİ


NEDEN VE NE ZAMAN KULLANILMALI?

Öğrencinin dikkat gücünü ölçmek amacıyla kullanılır.Eğitim-Öğretim yılı boyunca sınıf içinde dikkat eksikliği yaşayan öğrencileri belirlemek amacıyla bütün sınıfa yada dikkat toplamada güçlük yaşadığı düşünülen öğrencin dikkat gücünü belirlemek amacıyla bireysel olarak da uygulanabilir.

KİMLERE, NASIL UYGULANIR?

Burdon Dikkat Testi 10 ile 20 yaş arasındaki tüm bireylere uygulanabilir.Uygulama sırasında öğrencilerin testi yapmaya istekli olmaları ve motivasyon sağlayabilmeleri çok önemlidir, isteksiz yapıldığında dikkat güçleri de doğal olarak azalacaktır. Her bölüm için İlköğretimin ikinci kademesinde (3) Lisede (2) dakika süre verilir.


YAŞAM PENCERESİ

Öğrencinin yaşadıkları sorunları, gereksinimlerini belirlemek ve öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış soru listeleridir.